Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden Opleidingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Delight Training en Coaching.(hierna te noemen: DTC') en de Deelnemer aan opleidingen, trainingen, en andere vormen van opleiding zoals cursus, workshop, seminar etc. (hierna te noemen: 'Opleiding').
1.2. Onder Deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee DTC een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Opleidingen of die daadwerkelijk deelneemt aan de opleiding, ongeacht of Deelnemer zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding (hierna te noemen: ‘Deelnemer’).

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand doordat Deelnemer een inschrijvingsformulier van DTC ondertekent, hetzij digitaal hetzij op papier, of door bevestiging door DTC van diens per e-mail verzonden aanmelding.
2.2 Delight Training en Coaching zal na ontvangst van de aanmelding uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding een factuur sturen.
2.3 De deelnemer verklaart door middel van ondertekening van het inschrijfformulier de Algemene Voorwaarden van Delight Training en Coaching als zodanig te hebben ontvangen en zich daarmee te verenigen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door DTC.

3. Deelnamekosten

3.1 De facturen dienen uiterlijk voor de hierop vermelde datum te zijn voldaan.
3.2 Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft Delight Training en Coaching het recht de deelnemer de toelating tot de training, workshop of behandeling te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
3.3 Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.

4. Annuleren

4.1 Annulering van een training of workshop door deelnemers dient altijd schriftelijk te geschieden.
Afhankelijk van het moment waarop Delight Training en Coaching de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
- vier werken voor aanvang van de training of workshop: 10%
- drie weken voor aanvang van de training of workshop: 50%
- twee weken voor aanvang van de training of workshop: 100%
4.2 In geval van annulering tot 2 weken voor aanvang van de training of workshop heeft de deelnemer het recht de cursus op een andere datum te volgen. Hiervoor zal € 20,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
4.3 Bij tussentijdse annulering zal geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. In geval van overmacht echter (bv. ziekenhuisopname, sterfgeval enz.) zal een en ander aan de directie van Delight Training en Coaching worden voorgelegd.
4.4 Kosteloos annuleren of verzetten van een sessie kan tot 48 uur voor de afspraak, anders wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

5. Auteursrechten

5.1 Zonder schriftelijke toestemming van Delight Training en Coaching is het niet toegestaan het trainingsmateriaal en/of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen of te gebruiken voor trainingen en / of workshops die niet door Delight Training en Coaching worden verzorgd.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Delight Training en Coaching is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van Delight Training en Coaching, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de cliënt en/of deelnemer en/of mede faciliterende organisatie.
6.2 Delight Training en Coaching is evenmin aansprakelijk voor schade die de deelnemer heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de training en of cursus.
6.3 Delight Training en Coaching is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cursist na de opleiding met de opgedane kennis doet.
6.4 Delight Training en Coaching verplicht deelnemers tijdens het volgen van de opleiding een Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
6.5 Delight Training en Coaching doet maakt geen beloften of garanties dat deelnemer en/of cliënt bepaalde voordelen verkrijgt of specifieke resultaten zal behalen.
6.6 De workshop, cursus en/of behandeling is geen vervanger voor behandelingen of diensten die door de reguliere gezondheidszorg worden verricht t.b.v. fysieke of psychologische klachten.
6.7 De Deelnemer en/of cliënt is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid.
6.8 DTC houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om Deelnemer te royeren in dien deze wangedrag vertoont tijdens deelname aan de opleiding.

7. Wijziging

7.1 Delight Training en Coaching behoudt zich het recht voor een cursus en/of workshop voor aanvang af te gelasten, bijvoorbeeld in het geval van te weinig deelnemers, zulks ter beoordeling aan DTC. In geval van afgelasting ontvangen de deelnemers hun reeds betaalde cursusgeld terug.
7.2 Voor verzuimde cursusdagen door deelnemer en/of -avonden vindt geen restitutie plaats aan deelnemer.

8. Algemeen

8.1 De Algemene Voorwaarden van Delight Training en Coaching zijn wettelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
8.2 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van Delight Training en Coaching. Op geschillen die hieruit voortkomen is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze voorwaarden of de overeenkomsten tussen DTC en deelnemer voortvloeien zullen voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, uitsluitend worden beoordeeld en beslecht door de rechter te Amsterdam.

 
Delight Training en Coaching         

Hans Vrijmoeth Training en Coaching

copyright 2014 Delight Training en Coaching